Double promotion on cruises booked in ecommerce

2020, 2021年自肯布拉港出发所有行程

 • 五月 2021
 • 六月 2021
 • 七月 2021
 • 八月 2021
 • 九月 2021
 • 十月 2021
 • 十一月 2021
 • 十二月 2021
 • 一月 2022
 • 二月 2022
 • 三月 2022
 • 四月 2022
 • 五月 2022
 • 六月 2022
 • 七月 2022
 • 八月 2022
 • 九月 2022
 • 十月 2022
 • 十一月 2022
 • 十二月 2022
1
1 / 1
norwegian-cruise-line
最高立减
31%

澳大利亚

澳大利亚 澳大利亚 - 新西兰

邮轮公司: 诺唯真游轮
船队: 诺唯真宝石号
船队: 诺唯真宝石号
行程天数: 11 晚
登船地点: 起: 肯布拉港
启航时间: 13 一月 2021
内舱房 ¥ 10,115
海景房 ¥ 10,952
阳台房 ¥ 13,965
套房 ¥ 16,029

人均含税参考价

 • 五月 2021
 • 六月 2021
 • 七月 2021
 • 八月 2021
 • 九月 2021
 • 十月 2021
 • 十一月 2021
 • 十二月 2021
 • 一月 2022
 • 二月 2022
 • 三月 2022
 • 四月 2022
 • 五月 2022
 • 六月 2022
 • 七月 2022
 • 八月 2022
 • 九月 2022
 • 十月 2022
 • 十一月 2022
 • 十二月 2022
1
1 / 1